Privacy Policy

Privacybeleid

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Vercalo bvba, Nijverheidslaan 48 te 8540 Deerlijk. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@vercalo.be

Verwerkingsdoeleinden

Vercalo bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering). Vercalo verwerkt persoonsgegevens voor het verzenden van mailings waarvan wij denken dat zij voor de klant van belang kunnen zijn. Het versturen van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van persoonsgegevens en bezwaar

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@vercalo.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht


De Klant beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie : Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@vercalo.be.